empty
 
 

07.07.202106:14:00UTC+00Dữ liệu Sản xuất Công nghiệp Đức Giảm Bất ngờ

Dữ liệu từ Destatis cho thấy sản lượng công nghiệp của Đức giảm bất ngờ trong Tháng 5. Sản xuất công nghiệp giảm 0,3% so với tháng trước trong Tháng 5, cùng tốc độ giảm với Tháng 4. Các nhà kinh tế đã dự báo sản lượng sẽ tăng 0,5%. So với năm ngoái, tăng trưởng sản lượng công nghiệp đã giảm xuống 17,3% so với mức 27,6% của một tháng trước. Không kể năng lượng và xây dựng, sản xuất công nghiệp giảm 0,5%. Trong ngành, sản lượng hàng tiêu dùng tăng 4,1% và sản xuất hàng hóa trung gian tăng 0,6%. Trong khi đó, sản lượng hàng hóa tư bản giảm 3,4%. Bên ngoài ngành, sản xuất năng lượng giảm 2,1% trong Tháng 5, trong khi sản lượng xây dựng tăng 1,3%.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.