empty
 
 

16.09.202109:50:00UTC+00Tỷ lệ thất nghiệp ở Hồng Kông giảm trong tháng 8

Hôm thứ Năm, số liệu thống kê về lực lượng lao động từ Cục Điều tra và Thống kê cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của Hồng Kông đã giảm trong tháng 8. Tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống từ 5,0%phần trăm trong ba tháng trước tháng Bảy đến mức 4,7% trong ba tháng tính đến tháng Tám. Tỷ lệ thiếu việc làm giảm từ 2,4% trong giai đoạn trước xuống 2,2%. Số người thất nghiệp giảm khoảng 10.700 xuống còn 187.700 trong giai đoạn tháng 6 đến tháng 8. So với cùng kỳ, số người thiếu việc làm cũng giảm khoảng 6.100 người xuống còn 86.200 người. Tổng số người có việc làm tăng khoảng 1.700 đạt 3.651 triệu trong ba tháng tính đến tháng Tám.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.