empty
 
 

17.09.202107:50:00UTC+00Lạm phát tại Áo tăng trong tháng 8

Theo dữ liệu từ Cơ quan Thống kê Áo cho thấy hôm thứ Sáu thì giá tiêu dùng của nước này đã tăng trong tháng 8. Lạm phát giá tiêu dùng đã tăng từ 2,9% trong tháng 7 lên 3,2% trong tháng 8 vừa qua. Lạm phát dựa trên chỉ số hài hòa về giá tiêu dùng đã tăng 3,2% trong tháng 8 so với 2,8% trong tháng 7. Dựa trên cơ sở hàng tháng thì giá tiêu dùng tăng 0,1% và chỉ số hài hòa về giá tiêu dùng không thay đổi trong tháng Tám. Dữ liệu cho thấy chi phí vận tải tăng 9,2% thường niên vào tháng Tám. Trong khi đó, giá nhà ở, nước và năng lượng đã tăng 3,6%. Giá nhà hàng và khách sạn tăng 3,7%, riêng thực phẩm và đồ uống không cồn tăng 0,5%.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.