empty
 
 

07.10.202108:14:00UTC+00Tỷ lệ thất nghiệp ở Thụy Sĩ giảm vào tháng 9

Tỷ lệ thất nghiệp của Thụy Sĩ đã giảm nhẹ trong tháng 9, dữ liệu từ Ban Thư ký Các vấn đề Kinh tế Nhà nước cho thấy hôm thứ Năm. Tỷ lệ thất nghiệp giảm theo mùa xuống 2,8% trong tháng 9 từ 2,9% trong tháng 8. Trên cơ sở không được điều chỉnh, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống 2,6% trong tháng 9 từ 2,7% trong tháng trước. Số người đăng ký thất nghiệp đã giảm từ 126.355 người trong tháng trước xuống 120.294 người trong tháng 9. Tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên từ 15 đến 24 tuổi, đã tăng lên 2,4% vào tháng 9 từ 2,6% trong tháng trước.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.