empty
 
 

12.10.202107:21:00UTC+00Sản xuất Công nghiệp Malaysia Chậm Tốc độ Suy giảm trong Tháng 8

Dữ liệu từ Bộ Thống kê cho thấy sản xuất công nghiệp của Malaysia giảm với tốc độ nhẹ nhàng hơn trong tháng 8. Sản xuất công nghiệp giảm 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 8, sau khi tăng 5,1% trong tháng 7. Các nhà kinh tế đã kỳ vọng mức tăng trưởng 0,6%. Tăng trưởng sản xuất chủ yếu nhờ vào sự gia tăng sản lượng của ngành công nghiệp chế tạo. Sản lượng sản xuất tăng 0,6% hàng năm trong tháng 8, sau khi giảm 6,5% trong tháng trước. Trong các lĩnh vực khác, sản lượng khai thác và khai thác đá giảm 4,2% và sản lượng điện giảm 4,8%. Trên cơ sở hàng tháng, sản xuất công nghiệp tăng 3,2% trong tháng 8.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.