empty
 
 

26.10.202110:18:00UTC+00Nhà sản xuất Tây Ban Nha Lạm phát giá nhanh nhất kể từ năm 1977

Giá nhà sản xuất ở Tây Ban Nha tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 1977 vào tháng 9 do giá năng lượng cao hơn, dữ liệu được văn phòng thống kê INE công bố hôm thứ Ba. Giá sản xuất tăng 23,6% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 9, sau khi tăng 17,9% trong tháng 8. Đây là mức tăng trưởng cao nhất kể từ tháng 12 năm 1977. Nếu không tính đến năng lượng, lạm phát giá sản xuất đã tăng lên 8,8%, mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 1985, từ mức 8,4% trong tháng 8. Trên cơ sở hàng tháng, giá sản xuất tăng 5,2% sau khi tăng 1,8% trong tháng trước. Trong số các thành phần của PPI, giá năng lượng cho thấy mức tăng trưởng hàng năm lớn nhất là 59,8%. Giá sản xuất hàng hóa trung gian đã tăng 16,8%. Giá hàng hóa tiêu dùng và tư liệu sản xuất lần lượt tăng 4% và 2,4%.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.