empty
 
 

23.11.202105:22:00UTC+00Lạm phát ở Singapore tăng trong tháng 10

Dữ liệu do Cơ quan Tiền tệ Singapore và Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore công bố lạm phát giá tiêu dùng đã tăng trong tháng 10. Lạm phát giá tiêu dùng đã tăng lên 3,2% trong tháng 10 từ 2,5% trong tháng 9. Các nhà kinh tế trước đó đã dự đoán mức tăng 2,8%. Kết quả giá tiêu dùng mới nhất này phần lớn là do sự gia tăng giá đối với lạm phát cơ bản, phương tiện giao thông cá nhân và chi phí ăn ở. Lạm phát cơ bản của MAS đã tăng lên 1,5% trong tháng 10 từ mức 1,2% trong tháng trước. Tỷ lệ cơ bản tăng chủ yếu là do dịch vụ cao hơn và lạm phát lương thực. Đối với toàn bộ năm 2021, lạm phát cơ bản của MAS dự kiến sẽ ở mức trung bình 0-1%, trong khi lạm phát tổng thể được dự báo sẽ từ 1-2% vào năm 2022.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.