empty
 
 

25.11.202106:54:00UTC+00Tỷ lệ thất nghiệp ở Na Uy giảm trong tháng 9

Dữ liệu điều tra lực lượng lao động từ Cơ quan Thống kê Na Uy cho thấy vào thứ Năm rằng tỷ lệ thất nghiệp ở Na Uy giảm trong tháng 9. Tỷ lệ thất nghiệp giảm 3,6% trong tháng 9 từ 4,9% trong tháng 6. Các nhà kinh tế đã dự kiến một tỷ lệ là 3,9%. Tỷ lệ thất nghiệp cho tháng 9 cho biết mức trung bình cho tháng 8 đến tháng 10 và tỷ lệ thất nghiệp cho tháng 6, phản ánh mức trung bình cho tháng 5 đến tháng 7. Tỷ lệ thất nghiệp là 4,0% trong tháng Tám. Cơ quan cho biết số người thất nghiệp là 104.000 người trong tháng 9 so với 142.000 người trong tháng 6.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.