empty
 
 

29.11.202106:19:00UTC+00Lạm phát giá sản xuất ở Singapore tăng trong tháng 10

Dữ liệu từ Bộ Thống kê cho thấy lạm phát giá sản xuất của Singapore đã tăng trong tháng 10. Chỉ số giá sản xuất ngành chế tạo tăng 16,3% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 10, sau khi tăng 14,4% trong tháng 9. Chỉ số dầu mỏ tăng 99,5% hàng năm trong tháng 10 và các chỉ số phi dầu mỏ tăng 8,3%. Chỉ số giá nguồn cung trong nước tăng 25,4% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 10, sau khi tăng 21,3% vào tháng 9. Trên cơ sở hàng tháng, giá sản xuất tăng 2,2% trong tháng 10, sau mức tăng 1,0% trong tháng trước. Một báo cáo khác từ văn phòng thống kê cho thấy giá nhập khẩu tăng 20,0% hàng năm trong tháng 10, sau khi tăng 16,3% trong tháng trước. Tính theo tháng, giá nhập khẩu đã tăng 3,0 trong tháng 10, sau khi tăng 1,8% trong tháng trước. Dữ liệu cho thấy giá xuất khẩu tăng 20,7% hàng năm trong tháng 10 và tăng 2,3% so với tháng trước.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.