empty
 
 

29.11.202109:57:00UTC+00Tỷ lệ thất nghiệp ở Hungary giảm vào tháng 10

Dữ liệu từ Văn phòng Thống kê Trung ương Hungary cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của Hungary đã giảm trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 10. Tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 3,9% trong khoảng tháng 7 đến tháng 9 xuống 3,8% trong giai đoạn tháng 8 đến tháng 10 . Số người thất nghiệp giảm xuống còn 184.200 người trong thời gian từ tháng 8 đến tháng 10 từ 189.700 người trong 3 tháng trước đó. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên là 13,7% trong ba tháng kết thúc vào tháng 10. Tỷ lệ việc làm đã tăng từ mức 63,4% trong giai đoạn tháng 7 đến tháng 9 lên 63,6% trong giai đoạn tháng 8 đến tháng 10. Tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống 3,9% trong tháng 10 từ mức 4,0% vào tháng 9.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.