https://www.instaforex.com/partners/
ลงทะเบียนเป็นพาร์ทเนอร์
เข้าสู่ระบบพันธมิตร

แผ่นพับ

พวกเราขอแนะนำหุ้นส่วนให้ใช้งานแผ่นพับเพื่อการส่งเสริมการขายเพื่อการดึงดูดลูกค้า

ตัวอย่างเช่น เมื่อได้รับการตกแต่งสำนักงานในรูปแบบขององค์กรของ InstaForex แล้ว หุ้นส่วนสามารถใช้งานเครื่องมือเพื่อการส่งเสริมการขายและ ใบปลิวตามงานนิทรรศการได้

เครื่องมือเพื่อการส่งเสริมการขายแบบพิมพ์ออกมานั้น ไม่มีค่าใช้จ่ายที่สูง แต่หุ้นส่วนจะได้รับผลประโยชน์จากมันเต็มๆ

พอร์ทัล InstaForex สำหรับพาร์ทเนอร์ © Copyright 2007-2024
เครื่องหมายการค้า ของกลุ่มบริษัท InstaFintech