Support service
×

Có thể giao dịch mà không có phí qua đêm trên một tài khoản với Tiền thưởng StartUp không?

Có . Bạn có thể bật dịch vụ Miễn phí qua đêm trong Tủ khách hàng trong phần Thông tin cá nhân. Với dịch vụ này, các khoản phí qua đêm để chuyển nhượng không bị tính phí.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""