Support service
×

Có thể rút lợi nhuận thu được từ Tiền thưởng Chào mừng không?

Lợi nhuận nhận được khi sử dụng quỹ thưởng kể từ thời điểm đăng ký tài khoản giao dịch hoặc từ thời điểm tiền thưởng được ghi có vào tài khoản, có thể được tính theo tỷ lệ giữa quỹ thực và quỹ thưởng trên tài khoản. Trong trường hợp này, một phần lợi nhuận tương ứng với số tiền thưởng có thể bị giới hạn để rút khỏi tài khoản giao dịch cho đến khi phần thưởng này được thực hiện theo các quy tắc tương tự như quy tắc xử lý tiền thưởng được quy định trong thỏa thuận này.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""