Support service
×

Trong các điều khoản sao chép của mình, một Nhà giao dịch đặt tất cả các loại hoa hồng phải trả. Tôi có thể chọn một khoản hoa hồng, hay tôi sẽ phải trả tất cả?

Hiện tại, bạn không thể chọn hoa hồng để thanh toán và sẽ phải trả tất cả các loại hoa hồng do nhà giao dịch quy định. Tuy nhiên, ngay sau đó bạn sẽ có thể chọn chỉ một loại hoa hồng để trả.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""