Support service
×

Trong các điều khoản sao chép của mình, một Nhà giao dịch đặt tất cả các loại hoa hồng phải trả. Tôi có thể chọn một khoản hoa hồng, hay tôi sẽ phải trả tất cả?

Hiện tại, bạn không thể chọn hoa hồng để thanh toán và sẽ phải trả tất cả các loại hoa hồng do nhà giao dịch quy định. Tuy nhiên, ngay sau đó bạn sẽ có thể chọn chỉ một loại hoa hồng để trả.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""