Support service
×

Dữ liệu cá nhân nào của Nhà giao dịch hiển thị cho nhà đầu tư PAMM?

Trước khi đầu tư, nhà đầu tư PAMM có thể xem trong danh sách giám sát số tài khoản của nhà giao dịch PAMM, tên dự án, số ICQ và Yahoo (luôn luôn có), cũng như tên và email của nhà giao dịch nếu chúng hiển thị. Có thể hiển thị thông tin bổ sung sau khi đầu tư.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""