Support service
×

Dữ liệu cá nhân nào của Nhà giao dịch hiển thị cho nhà đầu tư PAMM?

Trước khi đầu tư, nhà đầu tư PAMM có thể xem trong danh sách giám sát số tài khoản của nhà giao dịch PAMM, tên dự án, số ICQ và Yahoo (luôn luôn có), cũng như tên và email của nhà giao dịch nếu chúng hiển thị. Có thể hiển thị thông tin bổ sung sau khi đầu tư.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""