Support service
×

Глава 11. Маржин кол

Всеки път, когато търговец отвори позиция чрез онлайн брокер (търговска компания), частта от средствата по неговата сметка се замразява. Тази част се нарича депозит и се използва за гаранция, че търговецът никога няма да загуби повече, отколкото има в сметката си. Деблокираните средства се наричат ​​свободен маржин и могат да се използват за отваряне на нови позиции. Но не се препоръчва използването на цялата сума на баланса за отваряне на позиции, тъй като свободният маржин е необходим и за хеджиране на текущите загуби (временни загуби) на отворените позиции, които могат да се превърнат в претърпени загуби, ако позицията бъде затворена в текущия момент.
 
Ако клиентът няма достатъчно средства за покриване на текущите загуби, тогава се осъществява т. нар. маржин кол, който сигнализира, че сметката трябва да бъде попълнена. В противен случай позицията се затваря автоматично от брокера, което води до реални загуби на клиента. Текущите загуби могат да бъдат причинени от непредсказуемо движение на курса, в обратна посока на отворена позиция. Например, сте отворили сделка за дълга позиция за USD/JPY и доларът е започнал да спада. Това не означава, че ще понесете загуби, защото в определен момент курсът може да се обърне и щатският долар ще започне да се движи отново нагоре. Но ако в даден момент от спада на курса на долара спрямо йената, няма достатъчно средства по сметката ви, за да устоите на настоящите загуби – позицията ви ще бъде автоматично затворена и ще претърпите с реални загуби.
 
Балансът по сметката е разделен на депозит и свободен маржин. Размерът на гаранционния депозит зависи от размера на ливъриджа, предоставен от търговската компания (вижте предишната статия), видовете лотове, с които търговецът работи, и броя на тези лотове. С ливъридж от 1:50 и дълга позиция за USD/JPY, отворена с един мини лот (10 000 долара), размерът на депозита ще бъде равен на 10 000/50 = 200 долара. Ако имате 1000 долара в нашата сметка – 200 долара от тях са били замразени, 800 долара – са на ваше разположение.
 
От момента на отваряне на позиция текущата печалба и загуби се изчисляват, тъй като курсът на долара спрямо йената се колебае постоянно. Представете си, че текущите загуби възлизат на 800 долара, т.е. изправени сме пред избор: или да затворим позицията, което ще доведе до загуба от 800 долара, или да продължим да чакаме. Но позицията все още е отворена и курсът може да се обърне в друга посока, носеща печалба. Все още вярваме, че отварянето на дълга позиция е било правилно решение. Но търговската компания осъзнава, че ако текущите загуби надхвърлят баланса на нашата сметка, тогава тя ще трябва да се справи с дефицита със собствени пари, което със сигурност не е желателно за компанията. В този случай търговските компании хеджират своите рискове, така че веднага щом оперативните ви разходи покрият определена част от вашия гаранционен депозит – маржин кол се активира и всичките ви отворени позиции се затварят автоматично. В сметката ви е останала само недокоснатата част от вашия депозит, която се превръща в свободен марж. Например 30% от гаранционния депозит е прагова сума – това означава, че когато маржин кол е активиран, само 70% от вашия депозит е оставен в сметката ви. В нашия пример с маржин кол при дълга доларова позиция 0,7 * 200 = 140 долара ще останат в сметката. Такава сума няма да е достатъчна дори за отваряне на позиция, така че към сметката трябва да се добавят допълнителни средства.

Какво движение на курса трябва да се случи за активиране на маржин кол? Да кажем, че курсът на щатския долар спрямо йената е бил 104,75/85 в момента на отваряне на позицията. С други думи, купили сме доларите за 104,85 йени за долар. Позицията се затваря с обратна сделка, т.е. доларът се продава за йени и печалбата/загубата се преоценява в долари. Да предположим, че размерът на спреда е фиксиран (10 пипса) и ние се интересуваме от такава котировка USD/JPY X/(X+10), която ще предизвика маржин кол. Тъй като имаме 1 позиция, отворена с мини лот (10 000 долара), 200 долара е размерът на депозита, 800 долара – свободен маржин, така че получаваме следното уравнение:
 
10 000 * (104,85 - X) / (X + 10) = 800 + 0,3 * 200
 
Оказа се, че X=95,76. И така, котировката, която активира маржин кол, изглежда така: USD/JPY 95,76/86. Виждаме, че курсът трябва да спадне с 900 пункта, за да предизвика маржин кол. На практика за такава огромна корекция на курса се изисква много време, така че няма вероятност да активираме маржин кол.
 
Какво би се случило, ако отворим позиция с 4 мини лота вместо с един (в размер на 40 000 долара)? Тогава гаранционният депозит ще възлезе на 800 долара, свободен маржин – 200 долара и нашето уравнение ще бъде следното:
 
4 * 10 000 * (104,85 - X) / (X + 10) = 200 + 0,3 * 800
 
В това уравнение X ще бъде равно на 103,6. Така че котировката, която активира маржин кол, ще бъде 103,60/70. Виждаме, че в такъв случай движението на курса, малко по-голямо от 100 пункта, би доведе до активиране на маржин кол. Заслужава да се отбележи, че колебание на цените от 100 пункта по време на търговския ден – това е обичайна ситуация на Форекс пазара. Този пример показва, че колкото по-голям е размерът на вашите отворени позиции, толкова по-малко средства остават за вашия свободен маржин, толкова по-голяма е възможността за получаване на маржин кол. Приемете го много сериозно!
 
От казаното по-горе може да се заключи, че за избягване на маржин кол е необходимо да се следи за всички отворени позиции и да се затварят предварително, за да се минимизират загубите, ако трендът се промени в неблагоприятен. За да се освободи търговецът от постоянно наблюдение на котировките, беше въведена опцията „поръчка за лимит“. С него ще можете да посочите прагови стойности за текущи загуби при отваряне на позиция (стоп-лос) и текуща печалба (цел, тейк-профит). Веднага след като текущите печалби и загуби надминат праговите суми – позицията ще бъде затворена автоматично. За разлика от пазарната поръчка, която идва като заповед за отваряне или затваряне на позиция при текущи пазарни цени, поръчките за лимит ограничават рисковете от загуби и очакваните ви печалби.
 
В обобщение, като търговец трябва много да се страхувате от марджин кол, тъй като неговото активиране може да ви доведе до фалит. Поради тази причина се опитайте да избягвате ситуации, когато голяма част от сметката ви е замразена за гараниционен депозит, и следете свободният ви маржин да бъде достатъчен. Не се опитвайте да отваряте позиции с всички свободни средства по сметката си и използвайте поръчки за лимит за хеджиране на евентуални загуби и очаквани печалби!

Споделете Вашето мнение

Благодарим Ви! Има ли нещо, което бихте искали да добавите?

Как бихте оценили отговора, който получихте?

Оставете Вашия коментар (по избор)

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време да попълните нашата онлайн анкета.

smile""