Речник


А

Арбитраж на конверсията

Б

Брокер

Баланс

Базова валута

Д

Договор за разлика

И

Индекс

Индикатор

История на акаунта

К

Кръстосани валутни двойки

Клиентски терминал

Л

Ливъридж

Ликвидност

Лог файл на сървъра

Лог-файл клиента

М

Маржин кол

Маржин

Н

Непазарна котировка

Нормални пазарни условия

О

Офертиране (котировки)

Отваряне на пазара

Отворена позиция

Обем на търговията

П

Поръчка

Пипсинг

Пункт

Поток от оферти

С

Стоп аут

Скалпиране

Суап (суап - съхранение)

Спам

Стоп-лос

Спред

Средства

Свободен маржин

Сянка на свещник

Спецификация на договора

Спайк

Съветник

Т

Търговия в рамките на деня

Тик

Тейк-профит

Ф

Фючърси

Форсмажорни обстоятелства

Х

Хеджинг

Ч

Чакаща поръчка

Я

Явна грешка

Финансирайте вашия акаунт, използвайки някой от наличните методи