Điều kiện giao dịch


Cặp tiền tệ

Để tính toán lợi nhuận, cần phải biết các đặc điểm sau:
 
* số dư tài khoản và đơn vị tiền tệ (1.000 USD)
 
* đòn bẩy (1: 100)
 
* cặp tiền tệ (EUR / USD)
 
* quy mô giao dịch (1 lô 10.000 EUR)
 
Để đánh giá khối lượng giao dịch, bạn cần biết số lượng tiền tệ trong tài khoản của mình. => 1 lô = 10.000 EUR
 
Quy đổi 10.000 EUR thành USD = 10.000 * tỷ giá hối đoái hiện tại của EUR / USD = 10.000 * 1.5442 = 15.442 USD
 
Ký quỹ là tỷ lệ giữa khối lượng giao dịch và đòn bẩy.
 
Ký quỹ = 15.442 / 100 = 154,42 USD
 
Ký quỹ tự do sau khi mở giao dịch => 1.000 - 154,42 = 845,58 USD
 
Đối với một giao dịch mới:
 
* đòn bẩy (1: 100)
 
* cặp tiền tệ (GBP / USD)
 
* khối lượng giao dịch 2 lô (20.000 GBP)
 
Khối lượng giao dịch = 20.000 * 1.9627 = 39.254 USD
 
Ký quỹ = 39.254 / 100 = 392,54 USD
 
Ký quỹ tự do sau khi mở giao dịch => 1.000 - 154,42 - 392,54 = 453,04 USD
 
Ký quỹ = 546,96 USD

Bài viết nổi bật

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn