Tiền thưởng


Ai được nhận Tiền thưởng Chào mừng 55% ?

Mọi Khách hàng của công ty đều có quyền nhận tiền thưởng với số tiền bằng 55% số tiền gửi của mình vào tài khoản giao dịch. Phần thưởng 55% có thể được ghi có trong thời gian có hiệu lực của chiến dịch nhưng không muộn hơn một tuần sau khi khoản tiền gửi được xử lý. Tiền thưởng chỉ có thể được ghi có cho số tiền có trong tài khoản tại thời điểm nộp đơn đăng ký nhận thưởng.

Bài viết nổi bật

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn