Xác minh


Tôi có thể xem trạng thái xác minh của mình ở đâu?

Sau khi bạn tải lên tài liệu để xác minh trong Khu vực khách hàng của mình, bạn sẽ thấy trạng thái cho bạn biết rằng tài liệu đã được tải lên và được chấp nhận để xem xét. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ gửi email xác nhận cho bạn rằng tài liệu của bạn đã được nhận. Ngay sau khi người quản lý xác minh xử lý yêu cầu của bạn, trạng thái trong Khu vực khách hàng của bạn sẽ được cập nhật và bạn sẽ nhận được email kèm theo quyết định.

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn