Support service
×

Khi nào số tiền gửi sẽ được hạch toán để tính tiền thưởng?

Số tiền gửi sẽ được tính vào tiền thưởng bắt đầu từ thời điểm bạn đã thanh toán thẻ.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""