Support service
×

Tại sao sau khi rút tiền, phần Tiền thưởng lại bị hủy?

1. Nếu sau khi khoản tiền thưởng 30% được ghi có, khách hàng không chốt lời trong giao dịch nhưng đã rút tiền, một phần tiền thưởng tương ứng với số tiền rút sẽ bị hủy.

Ví dụ 1. Một khách hàng gửi $ 1,000 và nhận được $ 300 tiền thưởng. Sau đó khách hàng rút $ 500 (50% số tiền gửi). Một phần của tiền thưởng trị giá 150 đô la đã bị hủy bỏ (50% tiền thưởng).

2. Nếu sau khi khoản tiền thưởng 30% được ghi có, một khách hàng đã chốt lời, nhưng rút số tiền vượt quá lợi nhuận này, một phần tiền thưởng tương ứng với số tiền vượt quá sẽ bị hủy bỏ.

Thí dụ:

Ví dụ 2. Một khách hàng gửi $ 1,000 và nhận được $ 300 tiền thưởng. Sau đó, anh ta kiếm được 300 đô la lợi nhuận và rút 400 đô la (lợi nhuận 300 đô la + 10% tiền gửi). Có nghĩa là tiền thưởng $ 30 sẽ bị hủy bỏ.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""