Support service
×

Tại sao Phần thưởng bị hủy?

Công ty có quyền hủy bỏ Tiền Thưởng 30% bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của mình mà không cần giải thích lý do.

Điểm này nhằm ngăn chặn việc sử dụng không trung thực hệ thống tiền thưởng, nhưng việc áp dụng hệ thống này không có nghĩa là tất cả các tài khoản mà công ty đã hủy tiền thưởng đã nhận trước đó, được tuyên bố là vi phạm bất kỳ quy tắc nào, vì trong một số trường hợp, không thể xác định được thực tế là có vi phạm quy tắc một cách rõ ràng. Xác suất của việc hủy bỏ tiền thưởng do lỗi trong cuộc đấu tranh chống lại việc sử dụng không trung thực hệ thống tiền thưởng không vượt quá 10%.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""