Support service
×

No email with VPS data

The VPS hosting is activated within 7 working hours required to test and set up the system.

The client receives all the data necessary to gain access to the VPS hosting by email when the time expires. In case you do not receive an email, you should go to the Free VPS section in the Client Area, and click on the Get Access button. The data will be re-sent to your email address.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""