Support service
×

How can I extend VPS hosting?

You can extend the VPS hosting anytime after its activation.

At the same time, the total prepaid period for using VPS hosting cannot exceed 5 months. That is, when you order the VPS services for 1 month, the renewal term will be 4 months; when you order the VPS services for 2 months, the renewal period will be 3 months, etc.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""