Support service
×

How can I order VPS hosting?

You can order the VPS hosting in your Client Area.

The cost of the VPS hosting will be charged from the client’s deposit. The monthly payment, depending on the selected tariff, ranges from $3 to $40. All VPS statistics and deposited funds will be displayed in your Client Area.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""