Support service
×

VPS connection problems

If you have authorization problems when trying to connect to the VPS hosting, you should:

- restart your computer
- open Start menu, select All Programs> Accessories> Remote Desktop Connection
- enter IP-address of your VPS hosting and click Connect
- enter username Administrator (without quotes) in open window
- enter password after making sure you have enabled English keyboard layout on your device

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""