Support service
×

My attempt to connect to VPS hosting failed. Why?

If you have authorization problems when trying to connect to the VPS hosting, you should:

- restart your computer
- open Start menu, select All Programs> Accessories> Remote Desktop Connection
- enter IP-address of your VPS hosting and click Connect
- enter username Administrator (without quotes) in open window
- enter password after making sure you have enabled English keyboard layout on your device

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""