Support service
×

VPS technical problems

The speed of the VPS hosting depends on the selected VPS configuration. For example, the VPS 256 tariff is not intended for simultaneous launching of more than two MT4 trading platforms with operating expert advisors.

If this requirement is fulfilled, but the VPS hosting is still operating slowly, you should check and disable all unnecessary programs that influence the VPS. You can do it with the help of Task Manager, launched by pressing Ctrl + Alt + Delete.

The easiest way to improve the speed of the server is to upgrade your VPS tariff.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""