Support service
×

Tôi có thể chọn các cặp tiền tệ để sao chép và quy mô sao chép không?

Có, bạn có thể điều chỉnh các thông số đăng ký và chọn sao chép tất cả các giao dịch hoặc chỉ các giao dịch trên các cặp tiền tệ mong muốn.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""