Support service
×

Xác minh thẻ ngân hàng

Nếu bạn nạp tiền vào tài khoản giao dịch của mình bằng thẻ tín dụng, bạn phải xác minh nó bằng cách tải lên các bản sao của mặt trước và mặt sau của thẻ tín dụng trong phần Xác minh>> Xác minh thẻ của khu vực khách hàng.

Các yêu cầu để xác minh thẻ ngân hàng:

1. Bạn cần tải lên hình ảnh rõ ràng và có màu sắc của cả hai mặt của thẻ ngân hàng.

2. Hình ảnh của mặt trước thẻ của bạn sẽ hiển thị:

- tên chủ thẻ

- ngày hết hạn

- 6 chữ số đầu tiên và 4 chữ số cuối cùng của số thẻ ngân hàng.

3. Hình ảnh mặt sau của thẻ sẽ hiển thị chữ ký của bạn.

4. Mã CVV phải được che.

5. Nếu bạn đang xác minh thẻ ngân hàng không có tên, bạn cũng nên tải lên tài liệu có chứa các dữ liệu nêu trên (ngoại trừ chữ ký). Nó có thể là bảng sao kê ngân hàng hoặc ảnh chụp màn hình trang web ngân hàng trực tuyến của bạn. Nếu bạn đang tải lên ảnh chụp màn hình của một trang web, hãy bao gồm cả URL của trang đó.

6. Nếu tên và số thẻ của chủ thẻ được đặt trên các mặt khác nhau của thẻ, vui lòng tải lên bảng sao kê ngân hàng hoặc ảnh chụp màn hình của ngân hàng trực tuyến, nơi chúng tôi có thể thấy tên chủ thẻ, 4 chữ số cuối của số thẻ và URL (cho ảnh chụp màn hình).

Quan trọng là bạn không thể xác minh thẻ ngân hàng của bên thứ ba cho dù bạn có cố gắng đến đâu.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""