Câu hỏi tài chính


Xác minh thẻ ngân hàng

Nếu bạn nạp tiền vào tài khoản giao dịch của mình bằng thẻ tín dụng, bạn phải xác minh nó bằng cách tải lên các bản sao của mặt trước và mặt sau của thẻ tín dụng trong phần Xác minh>> Xác minh thẻ của khu vực khách hàng.

Các yêu cầu để xác minh thẻ ngân hàng:

1. Bạn cần tải lên hình ảnh rõ ràng và có màu sắc của cả hai mặt của thẻ ngân hàng.

2. Hình ảnh của mặt trước thẻ của bạn sẽ hiển thị:

- tên chủ thẻ

- ngày hết hạn

- 6 chữ số đầu tiên và 4 chữ số cuối cùng của số thẻ ngân hàng.

3. Hình ảnh mặt sau của thẻ sẽ hiển thị chữ ký của bạn.

4. Mã CVV phải được che.

5. Nếu bạn đang xác minh thẻ ngân hàng không có tên, bạn cũng nên tải lên tài liệu có chứa các dữ liệu nêu trên (ngoại trừ chữ ký). Nó có thể là bảng sao kê ngân hàng hoặc ảnh chụp màn hình trang web ngân hàng trực tuyến của bạn. Nếu bạn đang tải lên ảnh chụp màn hình của một trang web, hãy bao gồm cả URL của trang đó.

6. Nếu tên và số thẻ của chủ thẻ được đặt trên các mặt khác nhau của thẻ, vui lòng tải lên bảng sao kê ngân hàng hoặc ảnh chụp màn hình của ngân hàng trực tuyến, nơi chúng tôi có thể thấy tên chủ thẻ, 4 chữ số cuối của số thẻ và URL (cho ảnh chụp màn hình).

Quan trọng là bạn không thể xác minh thẻ ngân hàng của bên thứ ba cho dù bạn có cố gắng đến đâu.

Bài viết nổi bật

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn