Support service
×

Arabic symbols are not displayed in the trading terminal

When the client selects Arabic language in the platform, it can show strange symbols instead of Arabic words.

In this case you have to open your Control panel through Start menu and choose the option "Clock, language and region", then "Region and language", then switch to "Administrative tab" and click "Change system locale" where you have to choose "Arabic" in the menu "Current system locale", after that, please, reboot your computer and you will see all symbols correctly.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""