Support service
×

Линии на Болинджър

Идеята на Техническия индикатор на Линиите на Болинджър (ЛБ) е подобна на пликовете на Пълзящата средна, които бяха обсъдени в предишната глава и се използват за идентифициране на оптималните точки на отваряне на позиция на Форекс и на другите финансови пазари. За разлика от пликовете на Пълзящата средна, Линиите на Болинджър се прилагат доста добре за анализ на нестабилните пазари.

 

Линиите на Болинджър представляват две криви на обвивката, стоящи на определено разстояние от кривата на Пълзящата средна. Въпреки това, това разстояние не е фиксирано, както в случая с пликовете на Пълзящата средна, но е равно на стойността на стандартното (среден квадрат) отклонение, умножено по определен коефициент. Стандартното отклонение е математическа мярка и от своя страна е квадратичен корен на дисперсията. Тези понятия са пряко свързани с теорията на вероятностите и математическата статистика и техният подробен анализ надхвърля границите на образованието на информационния портал Форекс.

Търговските платформи автоматично нанасят Линиите на Болинджър, но любознателният читател може да се запознае с формулата за изчисляване на [http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_deviation standard deviation].

 

Математическата формула за начертаване на Линиите на Болинджър е:

 

'

BB = MA ± k * stdDev,

'

 

където MA е пълзяща средна стойност, stdDev - е стандартно отклонение, а k - е коефициент на стандартното отклонение.

Може да се използва всеки тип Пълзяща средна, но по-често се използва проста пълзяща средна. Според теорията на вероятностите, ако и в двете посоки от средната стойност се нанасят отсечките, равни на стандартното отклонение, не по-малко от 68,26% от случайната променлива ще стигне по образуваната линия. Ако отсечките, равни на двойно стандартно отклонение, са подредени от средната стойност, не по-малко от 95,44% от стойностите ще попаднат в този интервал. За тройното стандартно отклонение този брой се увеличава до 99,73% от стойностите. Тези твърдения са верни, ако средните стойности имат нормално разпределение, което до известна степен може да бъде приложено на Форекс пазара.

 

Формирайки Линиите на Болинджър, коефициентът на стандартно отклонение k, равен на 2, се използва по-често.

С коефициент, равен на 2, около 95% от всички цени попадат в ценовия диапазон, ограничен от кривите линии. Линиите на Болинджър, могат да бъдат използвани на нестабилен пазар, тъй като стойността на стандартното отклонение, което е най-важно при изграждането, отчита скоростта на промяната на цената. За изчисляване на стойността на стандартното отклонение е необходимо да се избере стойността на периода на броене. Като правило се използва същата стойност, както за коефициента на изглаждане на пълзящата средна. Индикаторът на Линиите на Болинджър има някои интересни функции за анализ. Ако цените варират в рамките на хоризонталния диапазон и няма определена тенденция на Форекс, натискът върху лентата се случва. Ако започне да се генерира нова тенденция, линиите започват да се отдалечават. Колкото по-дълго са линиите върху хоризонталния диапазон, толкова по-силна ще бъде следващата пауза с ново поколение тенденции и толкова по-бързо леиниите ще се раздалечат.

 

За Линиите на Болинджър всичко, което се прилага за пликовете на Пълзящата средна, е вярно. Тоест, цените трябва да са средни. Докосването и пресичането на по-високата или долната крива линия означава прекомерно отклонение (''прегряване'' на пазара) и вероятно ще бъде придружено от корекционно движение към средната стойност. В тази ситуация връщането по-често е не по-малко от размера на Пълзящата средна. Изключението е, когато на пазара има ясна тенденция след дългосрочната консолидация на цените върху хоризонталния диапазон. На графиката тази ситуация е показана с рязката дивергенция на линиите, след дългосрочното им стеснено положение.

 

Най-общо свиването на Линиите на Болинджър - или появата на определен стеснен район - е доста силен сигнал, който съответства на силното стесняване на ценовата промяна и се вижда лесно на графиката. Подобна теория означава необичайната позиция на пазара и рано или късно ще бъде последвана от обширен ход с формиране на нова възходяща или низходяща тенденция.

 

Линиите на Болинджър вървят добре на всеки тип диаграми, от минутни до еднодневни. Но взимайки решението за отваряне или затваряне на позицията, никога не трябва да се смята само един индикатор. Решението винаги трябва да бъде подкрепено с няколко показателя. Колкото повече инструменти, които се използват за прогнозиране на ценовата промяна на Форекс, дават сигнала, толкова по-надежден е той.

 


Споделете Вашето мнение

Благодарим Ви! Има ли нещо, което бихте искали да добавите?

Как бихте оценили отговора, който получихте?

Оставете Вашия коментар (по избор)

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време да попълните нашата онлайн анкета.

smile""