Support service
×

ทำไมโบนัส 55% จึงถูกยกเลิก?


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโบนัส 55% โดยไม่ต้องแจ้งเตือนล่วงหน้าดังนั้นเราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณละเว้นจากการใช้เงินโบนัสในการพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายของคุณ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาจากการยกเลิกโบนัส รวมถึงการใช้ stop out เนื่องจากโบนัสเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทจนกว่าลูกค้าจะทำเงินได้จากการซื้อขายตามปริมาณทั้งหมดที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของข้อตกลงปัจจุบัน 


ข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการใช้ระบบโบนัสในทางที่ผิด อย่างไรก็ตามการบังคับเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าบัญชีทั้งหมดที่บริษัทได้ยกเลิกโบนัสจะถือว่าได้ละเมิดกฎต่างๆ เพราะในบางกรณีมันไม่สามารถระบุได้ว่ามีการละเมิดกฎอย่างชัดเจน ความน่าจะเป็นของการยกเลิกโบนัสที่ผิดพลาดภายในการต่อสู้กับการใช้ระบบโบนัสอย่างไม่ถูกต้องต้องไม่เกิน 10%


กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง:

คุณจะให้คะแนนการสนับสนุนที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ความคิดเห็น:

ไม่จำเป็น

ขอบคุณที่สละเวลาในการทำแบบสอบถามออนไลน์ของเรา.
ความคิดเห็นของคุณสำคัญต่อพวกเรา.

smile""