Các cuộc thi


Người chiến thắng được xác định như thế nào?

1. Tất cả các giao dịch của người dự thi được tự động đóng theo giá hiện hành vào cuối mỗi vòng của cuộc thi.

2. Chủ sở hữu của các khoản tiền gửi lớn nhất được tuyên bố là người chiến thắng.

3. Nếu kết quả của cuộc thi cho thấy hai thí sinh có số tiền gửi bằng nhau, Công ty có quyền phân định vị trí của hai thí sinh này trong bảng xếp hạng.

4. Những người chiến thắng cuộc thi đồng ý cho công bố họ và tên của họ.

5. Công ty có quyền từ chối đăng ký bất kỳ người dự thi nào mà không cần giải thích, cũng như loại bất kỳ người tham gia nào trong hoặc sau cuộc thi trên cơ sở bằng chứng trực tiếp và gián tiếp về việc người dự thi tham gia vào bất kỳ hoạt động gian lận nào với quỹ giải thưởng.

6. Công ty có quyền không ghi có quỹ giải thưởng nếu người dự thi tích lũy quỹ giải thưởng trên một hoặc một số tài khoản giao dịch.

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn