Dịch vụ công ty


Có thể nào việc nhà đầu tư đặt lệnh rút lại tiền của họ sẽ dẫn đến việc tài khoản của nhà giao dịch PAMM bị Dừng lại không?

Nếu cổ phần của các nhà đầu tư trên tài khoản của nhà giao dịch vượt quá 90% và số lượng nhà đầu tư nhỏ hoặc thậm chí bằng một, thì rủi ro đó có tồn tại. Tuy nhiên, hệ thống PAMM cho phép bạn chấp nhận tiền để Quản lý từ hàng trăm nhà giao dịch PAMM, có nghĩa là khả năng có cổ phần từ hàng trăm nhà đầu tư trên một tài khoản giao dịch, do đó xác suất rút tiền hàng loạt đồng thời là rất thấp và tỷ lệ nghịch với số lượng nhà đầu tư được thu hút.

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn