Dịch vụ công ty


Một nhà đầu tư PAMM có thể là chủ sở hữu của tài khoản liên kết mà qua đó tài khoản của nhà giao dịch PAMM đã được mở không?

Hiện tại, không có bất kỳ hạn chế nào về việc nhận hoa hồng từ tài khoản PAMM. Tuy nhiên, những tài khoản này tuân thủ theo quy tắc chung của chương trình liên kết của InstaForex.

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn