Tiền thưởng


Tại sao Tiền thưởng 55% bị hủy sau khi rút tiền?

Trong trường hợp rút tiền khiến tổng số tiền của tất cả quỹ tiền thưởng (bao gồm cả tiền thưởng bị hủy) vượt quá 55% số tiền ký quỹ miễn phí trong tài khoản giao dịch, thì phần thưởng bằng chênh lệch giữa các giá trị này sẽ bị hủy bỏ. Để tránh việc hủy bỏ tiền thưởng vượt quá số tiền rút, vui lòng hạn chế rút tiền nếu số tiền thưởng trong tài khoản vượt quá số tiền thưởng cho phép đối với số tiền ký quỹ miễn phí trong tài khoản giao dịch.

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn