Tiền thưởng


Tôi có thể rút lợi nhuận kiếm được từ Tiền thưởng Chào mừng 55% không?

Công ty có toàn quyền quyết định việc tính toán và phân phối lợi nhuận nhận được từ việc sử dụng quỹ thưởng kể từ thời điểm đăng ký tài khoản giao dịch hoặc từ thời điểm ghi có quỹ thưởng vào tài khoản, tương ứng với số tiền thực của khách hàng và tiền thưởng trên tài khoản. Theo đó, một phần lợi nhuận tương ứng với số tiền thưởng có thể bị giới hạn để rút khỏi tài khoản giao dịch cho đến khi phần tiền thưởng này được thực hiện theo các quy tắc tương tự như các điều kiện của tiền thưởng được quy định trong thỏa thuận này.

Bài viết nổi bật

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn