Xác minh


Tôi không thể tải lên tài liệu trong Khu vực khách hàng. Tôi nên làm gì?

Nếu bạn không thể tải lên tài liệu của mình trong Khu vực khách hàng, bạn có thể gửi chúng qua email cho bộ phận Xác minh tại [email protected] 
Bạn cần cung cấp số tài khoản của mình và từ mã hóa trong email. Người quản lý của chúng tôi sẽ giúp bạn xác minh tài khoản của bạn.

Bài viết nổi bật

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn