Xác minh


Cấp độ xác minh thứ ba để làm gì?

Cấp độ xác minh thứ ba là bắt buộc đối với những khách hàng cần rút lợi nhuận nhận được với việc sử dụng một số loại tiền thưởng không cần gửi tiền. Nếu bạn được yêu cầu vượt qua cấp độ xác minh thứ ba, bạn sẽ thấy thông báo về cấp độ này trên trang web rút tiền. Trừ khi bạn thấy thông báo như vậy thì bạn không cần phải vượt qua cấp xác minh thứ ba.

Bài viết nổi bật

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn