Thủ tục mở tài khoản


Làm thế nào để kích hoạt dịch vụ miễn phí qua đêm?

Bạn có thể kích hoạt dịch vụ miễn phí qua đêm trong Tủ khách hàng trong Cài đặt tài khoản > Thông tin cá nhân.

Xin lưu ý rằng các giao dịch phải được đóng lại để kích hoạt dịch vụ miễn phí qua đêm.

Bài viết nổi bật

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn