Chương trình hợp tác


Đăng ký trong chương trình liên kết

Bạn có thể đăng ký tham gia chương trình liên kết trong phần "Dành cho đối tác" - "Các loại chương trình liên kết" trên trang web chính. Bạn nên chọn loại chương trình liên kết và điền vào biểu mẫu đăng ký trên trang web.

Sau khi điền đầy đủ biểu mẫu đăng ký, tài khoản liên kết sẽ tự động mở. Một email chứa thông tin về tài khoản liên kết (số tài khoản và mật khẩu) và liên kết liên kết sẽ được gửi đến địa chỉ email được chỉ định trong quá trình đăng ký.

Bài viết nổi bật

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn