Support service
×

Thủ tục nhận tiền thưởng Câu lạc bộ như thế nào?

Số tiền thưởng được ghi có tùy thuộc vào số dư tài khoản giao dịch. * Như vậy, Tiền thưởng được ghi có sẽ bằng:

Số dư <500 $ - 1% thặng dư

Thặng dư là 500-1000 - 2%

Thặng dư là 1000-1500 - 3%

Thặng dư là 1500-2500 - 4%

Thặng dư là 2500-5000 - 5%

Thặng dư là 5000-7500 - 6%

Thặng dư là 7500-10000 - 7%

Thặng dư là 10000-13000 - 8%

Thặng dư là 13000-15000 - 9%

Thặng dư là 15000 và hơn - 10%

Bạn có thể nhận được Tiền thưởng Câu lạc bộ vào tài khoản của mình, ngay cả khi bạn đã nhận được một loại tiền thưởng khác (Tiền thưởng 30% hoặc Phần thưởng chào mừng cố định), mặc dù tổng số tiền thưởng được ghi có bị bỏ qua trong tính toán Tiền thưởng Câu lạc bộ. Số lượng tài khoản nhận Tiền thưởng Câu lạc bộ của Khách hàng là không giới hạn. Khách hàng có thể nhận Tiền thưởng Câu lạc bộ mỗi khi gửi tiền vào tài khoản giao dịch.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""