Support service
×

Tôi có thể rút lợi nhuận kiếm được từ Tiền thưởng Chào mừng 55% không?

Công ty có toàn quyền quyết định việc tính toán và phân phối lợi nhuận nhận được từ việc sử dụng quỹ thưởng kể từ thời điểm đăng ký tài khoản giao dịch hoặc từ thời điểm ghi có quỹ thưởng vào tài khoản, tương ứng với số tiền thực của khách hàng và tiền thưởng trên tài khoản. Theo đó, một phần lợi nhuận tương ứng với số tiền thưởng có thể bị giới hạn để rút khỏi tài khoản giao dịch cho đến khi phần tiền thưởng này được thực hiện theo các quy tắc tương tự như các điều kiện của tiền thưởng được quy định trong thỏa thuận này.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""