Support service
×

Chức năng gia hạn đáo hạn (Rollover) có khả dụng cho cả nhà giao dịch PAMM và nhà đầu tư PAMM không?

Tùy chọn Rollever có sẵn cho một trong hai bên tham gia hệ thống PAMM. Tuy nhiên, nhà đầu tư PAMM có thể vô hiệu hóa Rollever của nhà giao dịch PAMM trong cài đặt hồ sơ. Do đó, tùy chọn Rollever sẽ chỉ có sẵn cho nhà đầu tư PAMM.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""