Dịch vụ công ty


Chức năng gia hạn đáo hạn (Rollover) có khả dụng cho cả nhà giao dịch PAMM và nhà đầu tư PAMM không?

Tùy chọn Rollever có sẵn cho một trong hai bên tham gia hệ thống PAMM. Tuy nhiên, nhà đầu tư PAMM có thể vô hiệu hóa Rollever của nhà giao dịch PAMM trong cài đặt hồ sơ. Do đó, tùy chọn Rollever sẽ chỉ có sẵn cho nhà đầu tư PAMM.

Bài viết nổi bật

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn