Support service
×

Thông tin liên hệ PAMM được điền sau khi yêu cầu tham gia vào hệ thống PAMM là gì và nó dùng để làm gì?

Thông tin này sẽ được thông báo cho các đối tác đầu tư của bạn. Nếu bạn đầu tư hoặc được đầu tư vào bạn, thì bạn sẽ tự động nhận được thông tin liên hệ của bên kia và ngược lại. Điều này cho phép bạn cung cấp thông tin liên lạc giữa những người tham gia hoạt động đầu tư, vì công ty chỉ đóng vai trò trung gian trong phần kỹ thuật, đảm bảo hoàn vốn và tỷ lệ phần trăm của nhà giao dịch, nhưng không ảnh hưởng đến các lĩnh vực tương tác khác giữa nhà giao dịch và nhà đầu tư.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""