Support service
×

Đường trung bình tỉ trọng tuyến tính (Weighted moving average)

Đường trung bình tỉ trọng tuyến tính (WMA) là một trong những dạng của [[Đường trung bình động | Moving Average (MA)]].
 
Hạn chế cơ bản của [[Đường trung bình động đơn giản | simple moving average (SMA)]] là việc gán tỉ trọng bằng nhau cho tất cả các mức giá, bất kể mức độ xa xôi của chúng so với thời điểm hiện tại.
Để loại bỏ nhược điểm này, đường trung bình động tỉ trọng tuyến tính đã được tạo ra. Trong quá trình tính toán, trọng số được chọn theo cách sao cho giá gần hiện tại nhất có trọng số cao hơn.
 
WMA (N) = (W1 * X1 + W2 * X2 +… + WN * XN) / (W1 + W2 +… + WN),
 
trong đó W1 <W2 <… <WN.
 
Việc tính toán trọng số có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự thay đổi của WMA. Có rất nhiều lựa chọn thay thế của WMA áp dụng các biến số tính tỉ trọng khác nhau. Ví dụ: trong trường hợp với WMA tuyến tính, khoảng thời gian bằng 5:
 
WMA (5) = (1 * X1 + 2 * X2 +… + 5 * X5) / (1 + 2 +… + 5).
 
Giống như SMA, WMA có độ trễ khi tham gia vào xu hướng và thoát ra khỏi nó. Nhưng điều đáng chú ý là ít hơn do tỉ trọng của giá gần thời điểm hiện tại cao hơn, phản ứng với sự thay đổi giá xảy ra sớm hơn nhiều.
WMA là một trọng số số học của các biến số tỷ giá trong một thời kỳ nhất định. Là một công cụ phân tích, nó loại bỏ một phần các điểm không chính xác của SMA, nhưng không tránh được chúng.
 
Cách sử dụng: sử dụng WMA tương tự như sử dụng SMA.

Hạn chế:
 
1. Độ trễ trong việc tham gia vào và thoát khỏi xu hướng thường là đáng kể, nhưng ít hơn so với SMA. Tuy nhiên, như đã đề cập, do trọng số của giá cuối cùng cao hơn, nó phản ứng nhanh hơn với sự thay đổi giá.
 
2. Trong phạm vi đi ngang (phạm vi giao dịch), WMA đưa ra nhiều tín hiệu sai và gây ra thua lỗ, đây cũng là nhược điểm của SMA.
 
3. Do giá gần thời điểm hiện tại nhất được cho là trọng số cao nhất, ở đầu của phép tính giá, khác với mức giá thị trường, WMA thay đổi nhiều hơn so với SMA, tuy nhiên, khi giá này thoát khỏi tính toán di chuyển, tín hiệu sai thứ cấp sẽ không được tạo ra.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""