Support service
×

Dowova teória

Dowova teória

 

Dowova teória opisuje, ako sa ceny akcií správajú v čase. Táto teória je založená na sérii publikácií Charlesa H. Dowa (1851-1902), amerického novinára, prvého redaktora časopisu „The Wall Street Journal“ a jedného zo zakladateľov časopisu „Dow Jones and Co“. Po Dowovej smrti teóriu spresnili William P. Hamilton, Charles Rhea a George Schaefer, ktorí ju nazvali „Dowovou teóriou“. Sám Dow tento výraz nepoužíval.

 

Dowova teória je základom technickej analýzy. Skladá sa zo šiestich základných princípov.

 

Existujú tri typy trendov.

 

Dow definuje trend nasledovne: v rámci vzostupného trendu by mal byť každý ďalší vrchol vyšší a v rámci zostupného každé ďalšie dno nižšie ako predchádzajúce.

 

Podľa Dowovej teórie existujú tri typy trendov: primárny (alebo dlhodobý), sekundárny (alebo stredný) a menší (alebo krátkodobý).

 

Každý primárny trend má tri fázy

 

Dowova teória potvrdzuje, že každý primárny trend pozostáva z troch fáz: fázy akumulácie, fázy účasti verejnosti a panickej fázy. Počas prvého obdobia začína väčšina racionálnych investorov kupovať (alebo predávať) akcie v rozpore s kolektívnym názorom trhu. V tejto fáze sa neobjavujú  prudké pohyby cien, pretože počet zúčastnených investorov je malý. V určitom okamihu niektorí hráči na trhu zachytia nový trend a aktívni obchodníci pomocou technickej analýzy začnú sledovať racionálnych investorov. Táto fáza prináša cenové pohyby. Počas tretej fázy rozpoznáva nový trend už celý trh celý a začína sa ážio. V tomto okamihu si zrelí investori začínajú vyberať zisk a zatvárať pozície.

 

Akciový trh zohľadňuje všetky správy

 

Cena akcií rýchlo reaguje na všetky nové informácie. Týka sa to nielen finančných a ekonomických ukazovateľov, ale aj všetkých noviniek všeobecne. Toto tvrdenie Dowovej teórie je v súlade s hypotézou efektívneho trhu.

 

Akciové indexy sa musia navzájom potvrdzovať.

 

Tento postulát sa vzťahuje na indexy Dow Industrial a Dow Transportation. Podľa Dowovej teórie musia byť súčasný trend a signály smerujúce k opačnému trendu potvrdené obidvoma indexmi. Určitý časový nesúlad  v signalizácii sa pritom akceptuje, napríklad jeden signál môže naznačovať obrat trendu skôr ako iný. Trendy potvrdzuje objem obchodov.

 

Dow sa domnieval, že pri definovaní trendu je potrebné brať do úvahy objemy obchodu. Zmena ceny akcií totiž charakterizuje vývoj aktuálneho alebo nového trendu len pri určitom (väčšom) objeme obchodovania. Dôvody zmeny ceny akcií pri malom objeme obchodovania môžu byť rôzne.

 

Trend zostáva v platnosti, kým nenastane jasný zvrat.

 

Toto tvrdenie by sme mali chápať takto: trend má tendenciu pokračovať, takže cenové zmeny, ktoré nezodpovedajú trendu, by ste v prípade, že si nie ste istí, nemali chápať ako obrat (zmenu) trendu, ale ako jeho dočasnú korekciu.

 

Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""